Algemene Voorwaarden betreffende de verkoop en levering van de cd “La Cecchina”

Definities:

“Product”: de compact disc “La Cecchina”, songs from “Il Primo Libro delle Musiche”, LC10121416.;
“Geselecteerd Product”: het Product dat koper op het Bestelformulier voor bestelling heeft aangevinkt;
“Bestelformulier”: Het bestelformulier opgenomen op website www.francescacaccini.com;
“Verkoper”: H.Feith.
“Prijs”: de prijs voor het Geselecteerde Product als in het Bestelformulier vermeld.

Identiteit van verkoper:

Naam: H.Feith
Vestigingsadres: Berkenweg 22, 3818 LB Amersfoort
Telefoonnummer: 06-48477245
E-mailadres: info@henriettefeith.nl
KvK nummer: 32148580.

Het aanbod

Het Geselecteerd Product wordt aangeboden tegen de Prijs.
De Prijs is inclusief alle belastingen en kosten verbonden aan de aflevering.

De overeenkomst

De verplichting voor Verkoper tot levering van het Geselecteerd Product komt tot stand op het moment dat Verkoper de bevestiging heeft ontvangen van betaling van de Prijs.

Levering

Het Geselecteerd Product wordt door Verkoper binnen één week na ontvangst van hierboven bedoelde bevestiging aan de bezorgdienst van PostNL ter bezorging aan de koper aangeboden.
Verkoper zal daarbij voor een degelijke verpakking van het Geselecteerd Product zorgdragen.

Acceptatie, herroeping

De koper zal de nodige maatregelen nemen om de levering van het Geselecteerd Product te ontvangen.
Koper heeft geen recht het Geselecteerd te weigeren dan wel anderszins de overeenkomst te herroepen.

Transportschade

In geval van schade aan het Geselecteerd Product tijdens het transport heeft koper het recht een vervangend exemplaar daarvan te ontvangen.
Daartoe dient de koper het Geselecteerd Product aan Verkoper te retourneren, waarna deze een vervangend exemplaar aan koper zal opsturen.
De kosten van de retourzending komen ten laste van Verkoper.

General Conditions applying to the sale and delivery of the cd “La Cecchina”

Definitions

“Product”: the compact disc “La Cecchina”, songs from “Il Primo Libro delle Musiche”, LC10121416;
“Selected Product”: the Product, which the buyer has marked for delivery on the Order Form;
“Order Form”: the order form included on the website www.francescacaccini.com;
“Seller”: H.Feith;
“Price”: the price for the Selected Product as mentioned on the Order Form.

Identity of Seller

Name: H.Feith
Domicile: Bergenweg 22, 3818 LB Amersfoort
Telephone number: 06-48477245
E-mail: info@henriettefeith.nl
Chamber of Commerce registration number: 32148580.

The offer

The Selected Product is offered at the Price.
The Price is inclusive of all taxes and costs of delivery.

The agreement

The obligation for the Seller to deliver the Selected Product exists as from the moment that Seller has received confirmation that the Price has been paid.

Delivery

Within one week after receipt of the abovementioned confirmation Seller shall deliver the Selected Product to the delivery service of PostNL for delivery to the buyer.
Seller shall be responsible for a firm packaging of the Selected Product.

Acceptance, cancellation

The buyer shall do all within his means to receive delivery of the Selected Product.
The buyer is not entitled to refuse the Selected Product nor to cancel the purchase in any other way.

Damage during transportation

In case of damage of the Selected Product during transportation the buyer is entitled to receive a replacement thereof.
In that case the buyer shall return the Selected Product to Seller, whereupon Seller shall send to the buyer a new copy of the Selected Product. Seller shall bear all costs of the return dispatch.